Дойче Шуле сургууль нь сургуулийн зориулалттай 2 давхар нийт 300 сурагчдын багтаамж бүхий барилгад хичээллэж байна.